ALGEMENE VOORWAARDEN

 Cloud Garden Natural Solutions BV 

Algemene voorwaarden Cloud Garden Natural Solutions van Cloud Garden Natural Solutions B.V., gevestigd en kantoorhoudend te Zwolle.

Hoofdstuk 1: Algemeen deel

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2. Cloud Garden: Cloud Garden Natural Solutions B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd aan de Baekelandstraat 3 (8013 ND) in Zwolle en bij de KvK geregistreerd onder nummer 77603087. Cloud Garden is per e-mail te bereiken via info@cloudgarden.nl/de, middels de website www.cloudgarden.nl/de en telefonisch op + 31 (0)38 7730075.

3. Correspondentieadres: het e-mailadres waarop Wederpartij alle informatie met betrekking tot de Overeenkomst heeft aangegeven te willen ontvangen.

4. Diensten: alle door Cloud Garden aangeboden diensten, die het voorwerp zijn van een aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling met betrekking tot de Overeenkomst tussen Cloud Garden en Wederpartij.

5. Intellectuele Eigendomsrechten: heeft de betekenis zoals vermeld in Artikel 5.

6. Luchtzuiveringsproducten: alle producten die Cloud Garden aan de Wederpartij heeft verkocht met betrekking tot het luchtzuiveringssysteem, waaronder maar niet beperkt tot planten, plantenbakken en het ophangsysteem van de plantenbakken.

7. Overeenkomst: de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, waaronder mede wordt verstaan een opdrachtbevestiging.

8. Partijen: Cloud Garden en Wederpartij.

9. Producten: alle producten die Cloud Garden onder een Overeenkomst aan de Wederpartij levert, waaronder maar niet beperkt tot de Luchtzuiveringsproducten.

10. Schriftelijk: per post of per e-mail.

11. Wederpartij: iedere partij die een Overeenkomst aangaat met Cloud Garden of een offerte aanvraagt bij Cloud Garden.

Artikel 2 - Prijzen, honorering en betaling

1. Alle door Cloud Garden gecommuniceerde prijzen zijn exclusief btw en in euro’s. 3

2. Wederpartij betaalt de Luchtzuiveringsproducten bij levering, tenzij het totale factuurbedrag hoger is dan € 5.000,- in welk geval 35% van het factuurbedrag voorafgaand aan de levering zal worden voldaan door Wederpartij aan Cloud Garden en 65% bij levering.

3. Wederpartij zal een factuur binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum betalen.

4. Prijzen zijn exclusief bijkomende kosten, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfkosten en installatiekosten. Alle bijkomende kosten komen voor rekening van de Wederpartij.

5. Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de Wederpartij terstond, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de Wederpartij de wettelijke handelsrente verschuldigd en incassokosten. De incassokosten zijn gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,-.

6. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft Wederpartij niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens Cloud Garden op te schorten. Wederpartij heeft ook niet het recht betalingsverplichtingen jegens Cloud Garden te verrekenen met betalingsverplichtingen van Cloud Garden jegens Wederpartij.

7. Cloud Garden is, op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van Wederpartij, te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en nietopeisbare betalingsverplichtingen, zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien en zolang Wederpartij met de verlangde zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke blijft, is Cloud Garden bevoegd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten.

Artikel 3 – Levering

1. De overeengekomen (op)levertermijnen zijn altijd indicatieve termijnen en kunnen niet worden beschouwd als fatale termijnen.

2. Cloud Garden is gerechtigd tot levering en uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering of deelprestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.

3. Het risico voor de Producten die Cloud Garden aan Wederpartij levert, gaat op Wederpartij over op het moment dat de Producten uit het magazijn van Cloud Garden worden gehaald voor levering (‘Ex Works’, zoals opgenomen in de ICC Incoterms 2020). Alle Producten worden te allen tijde voor risico van Wederpartij getransporteerd. Tenzij Wederpartij Cloud Garden tijdig verzoekt de Producten tijdens het vervoer voor rekening van Wederpartij te verzekeren, is Cloud Garden gerechtigd de Producten onverzekerd te transporteren.

4. Uit- en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen en eventuele andere met het vervoer en de levering van Producten door Cloud Garden gepaard gaande lasten van overheidswege, van welke aard ook, komen voor risico en rekening van Wederpartij.

5. Cloud Garden heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de Producten op het overeengekomen tijdstip in haar magazijn, dan wel het magazijn van een door Cloud Garden ingeschakelde derde, aan Wederpartij ter beschikking te stellen. Het door of namens Wederpartij ondertekende afleveringsdocument en/of bijbehorende bijlagen van de vervoerder levert volledig bewijs op van de aflevering door Cloud Garden van de in het afleveringsdocument en/of bijbehorende bijlagen vermelde Producten.

6. Het door Cloud Garden aan Wederpartij ter aflevering aanbieden van bestelde Producten wordt gelijk gesteld met levering van deze Producten. Indien Wederpartij weigert de ter aflevering aangeboden Producten in ontvangst te nemen, zal Cloud Garden de betreffende Producten gedurende vijftien (15) werkdagen na de datum van aanbieding opslaan op een door haar te bepalen locatie. Na het verstrijken van deze termijn is Cloud Garden niet langer verplicht om de door Wederpartij bestelde Producten ter beschikking van Wederpartij te houden en is zij gerechtigd om de Producten aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken. Wederpartij blijft niettemin gehouden de Overeenkomst na te komen door de betreffende Producten op eerste verzoek van Cloud Garden af te nemen tegen de overeengekomen prijs, terwijl Wederpartij tevens verplicht is de schade van Cloud Garden te vergoeden die voortvloeit uit de eerdere weigering van Wederpartij om de betreffende Producten in ontvangst te nemen, waaronder begrepen opslag- en transportkosten.

7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de Wederpartij, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten en/of de Producten aan de Wederpartij te leveren, is Cloud Garden gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Wederpartij te bewaren.

8. Indien de Wederpartij na verloop van de in Artikel 3.6 vermelde termijn in gebreke blijft aan haar verplichtingen te voldoen, is zij per direct in verzuim. Cloud Garden heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een Schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen, zonder dat hieruit voor Cloud Garden een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat de verplichting van de Wederpartij tot vergoeding van eventuele bewaarkosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.

9. Als sprake is van opschorting van verplichtingen door Cloud Garden wegens een tekortkoming van Wederpartij wordt de (op)levertijd verlengd met de duur van de opschorting.

Artikel 4 – Klachten

1. Zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een week na levering van de Producten of Diensten en voor de verdere verwerking of montage van de Producten, is Wederpartij verplicht de geleverde Producten en Diensten te controleren op eventuele tekortkomingen.

2. Tekortkomingen die niet bij de (op)levering zichtbaar waren, moeten binnen acht (8) dagen na ontdekking danwel nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, Schriftelijk en gemotiveerd door Wederpartij aan Cloud Garden worden gemeld.

3. Indien Wederpartij niet binnen de redelijke termijnen zoals genoemd in Artikelen 4.1 en 4.2 een eventuele tekortkoming Schriftelijk en gemotiveerd heeft gemeld, dan wordt geacht dat de geleverde Producten en verrichte Diensten door Wederpartij zijn aanvaard en te beantwoorden aan de Overeenkomst.

4. Het is voor de Wederpartij niet mogelijk een vordering in te stellen na het verstrijken van een jaar na de door Cloud Garden verrichte Diensten of de levering van Producten. Een vordering wordt op dat moment beschouwd als verjaard.

5. Wanneer een Product niet beantwoordt aan de Overeenkomst dan wel een tekortkoming bevat die aan Cloud Garden is toe te rekenen en Wederpartij herstel vordert van de geleverde Producten, dan zal Wederpartij het Product op eigen kosten terugsturen aan Cloud Garden naar haar vestigingsadres, zodat Cloud Garden het Product kan herstellen op haar vestigingsadres. Wanneer Wederpartij herstel vordert van een geleverde Dienst, dan zal Wederpartij al het nodige doen op eigen kosten om Cloud Garden in de gelegenheid te stellen om de Diensten te herstellen vanaf haar vestigingsadres. Wanneer het praktisch gezien onmogelijk is om Producten of Diensten vanaf het vestigingsadres van Cloud Garden te herstellen, dan heeft Cloud Garden de keuze om ofwel het Product of de Dienst te herstellen ofwel schadevergoeding te betalen. Ter voorkoming van misverstanden, artikel 7 is van toepassing op dit artikel 4.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde Producten blijven uitsluitend eigendom van Cloud Garden tot aan het moment waarop Wederpartij aan alle verplichtingen – voortvloeiende uit of samenhangend met een Overeenkomst(en), waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten – voldaan heeft.

2. In het geval dat de Producten op een ander grondgebied dan Nederland zijn geleverd, dan geldt – indien en zodra zij zich op het grondgebied van het betreffende land bevinden – in aanvulling op het in Artikel 5.1 vermeld eigendomsvoorbehoud naar Nederlands recht tevens een eigendomsvoorbehoud zoals vermeld in Artikel 5.1 naar het recht van het betreffende land, met dien verstande dat ten aanzien van 6 de Overeenkomst voor het overige bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing is als vermeld in Artikel 10.

3. Zolang er op geleverde Producten een eigendomsvoorbehoud rust, mag Wederpartij deze niet bezwaren of vervreemden.

4. Wanneer Wederpartij in verzuim is met betrekking tot de betaling van de geleverde Producten, dan mag Cloud Garden te allen tijde de geleverde Producten terughalen dan wel Wederpartij verzoeken de geleverde Producten terug te sturen. Wederpartij is verplicht gehoor te geven aan het verzoek van Cloud Garden.

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle (intellectuele en industriële) eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, op alle Producten en Diensten of de resultaten daarvan waaronder maar niet beperkt tot kopij, modellen, tekeningen, ontwerpen, documentatie, software, fotografische opnamen, films, informatiedragers, apparatuur en programmatuur (inclusief object- en broncode), gegevens en databestanden (waaronder maar niet beperkt tot de metingen en waarnemingen die onderdeel zijn van de Diensten), sensoren, apparatuur, programmatuur, informatiedragers en overige toebehoren welke onderwerp zijn van en/of voortvloeien uit en/of gebruikt zijn bij de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst tussen Cloud Garden en Wederpartij (de ‘Intellectuele Eigendomsrechten’) berusten bij Cloud Garden.

2. Indien de Intellectuele Eigendomsrechten niet bij Cloud Garden zouden berusten, worden die hierbij door Wederpartij aan Cloud Garden overgedragen. Wederpartij is gehouden op eerste verzoek elke medewerking aan overdracht van het desbetreffende recht aan Cloud Garden te verlenen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

1. Indien Cloud Garden aansprakelijk is, zal Cloud Garden uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Wederpartij is geleden, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Cloud Garden in haar verplichtingen met betrekking tot de Overeenkomst.

2. Cloud Garden is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, bedrijfsschade, gevolgschade of immateriële schade.

3. De aansprakelijkheid van Cloud Garden is te allen tijde gemaximeerd tot het totaalbedrag dat Cloud Garden in het jaar voorafgaand aan het schade toebrengende geval heeft gefactureerd aan de Wederpartij.

Artikel 8 - Opzegging

1. Cloud Garden kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder dat het sturen van een ingebrekestelling vereist is, naar eigen keuze tussentijds opzeggen of ontbinden, indien: a. Wederpartij failliet gaat of surseance van betaling voor Wederpartij is aangevraagd; b. voor Wederpartij de toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is aangevraagd; c. Wederpartij handelingsonbekwaam is, onder bewind is gesteld of op een andere manier zelf niet meer haar geld mag beheren; d. Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt; e. Wederpartij haar onderneming staakt; f. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Wederpartij beslag wordt gelegd; of g. Wederpartij niet langer moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen, zulks ter beoordeling van Cloud Garden.

2. In de situaties genoemd in het vorige lid, worden alle vorderingen van Cloud Garden op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar, zonder dat het sturen van een ingebrekestelling vereist is.

Artikel 9 – Overig

1. In aanvulling op hetgeen op basis van wet- en regelgeving als overmacht kwalificeert, kwalificeren de volgende gebeurtenissen eveneens als overmacht aan de zijde van Cloud Garden: niet-nakoming van verplichtingen door leveranciers, (te) late levering door leveranciers, ziekte van personeel van Cloud Garden zelf of een door haar ingeschakelde derden, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de (IT-)systemen van Cloud Garden of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

2. Afspraken tussen partijen die naar hun aard daartoe bedoeld zijn, zullen na het einde van een overeenkomst van toepassing blijven op de rechtsverhouding tussen partijen, waaronder maar niet beperkt tot afspraken met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten (zoals Artikel 6), geheimhouding (zoals Artikel 9 lid 4), forum- en rechtskeuze (zoals Artikel 10). De bepaling opgenomen in de vorige zin is van toepassing op alle wijzen waarop de overeenkomst zou kunnen eindigen, waaronder maar niet beperkt tot ontbinding, opzegging en vernietiging. 

3. Cloud Garden kan haar rechten en verplichtingen aan een ander bedrijf overdragen wanneer (een deel van) de aandelen in Cloud Garden wordt overgedragen aan een derde partij en aan partijen waarmee Cloud Garden een groep vormt zoals bedoeld in artikel 2:24b BW.

4. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben gekregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Cloud Garden of Wederpartij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5. Wederpartij verklaart met het aangaan van een overeenkomst met Cloud Garden instructies te hebben ontvangen (mondeling dan wel schriftelijk), waaronder begrepen eventueel een handleiding met betrekking tot het gebruik van de Luchtzuiveringsproducten. Wederpartij zal de Luchtzuiveringsproducten gebruiken overeenkomstig de instructies.

6. Wanneer een bepaling uit een offerte of overeenkomst tussen Wederpartij en Cloud Garden afwijkt van deze Algemene Voorwaarden, dan prevaleert de bepaling uit de offerte of overeenkomst.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Cloud Garden en Wederpartij en de forumkeuze uit Artikel 10 lid 2 hieronder is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen Cloud Garden en Wederpartij mochten ontstaan worden in eerste aanleg beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Overijssel, locatie Zwolle.