PRIVACY STATEMENT

 Cloud Garden Natural Solutions BV 

Cloud Garden Natural Solutions BV is de verantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking, zoals omschreven in deze privacyverklaring. 

Postadres: Baekelandstraat 3, 8013 ND, Zwolle

E-mailadres: info@cloudgarden.nl

Telefoonnummer: +31 38 773 00 75

KvK-nummer: 77603087

Btw-nummer: NL8610.61.391B01 

Functionaris Gegevensbescherming/Data Protection Officer: Niels Tanger. 

Cloud Garden Natural Solutions BV stelt deze privacyverklaring op om inzicht te geven over het gebruik van persoonsgegevens op www.cloudgarden.nl (hierna "de website"), en alle aan de website gerelateerde domeinen. 

Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan waarmee een individu geïdentificeerd kan worden, zoals de naam, het klantnummer en de persoonlijke contactgegevens. Gegevens die niet persoonlijk zijn, maar in combinatie met persoonlijke gegevens tot identificatie van de gebruiker leiden, hebben tevens te gelden als persoonsgegevens. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedereen die de website bezoekt, of op enig andere wijze met de website communiceert (hierna "de gebruiker"). 

Cloud Garden Natural Solutions BV verbindt zich ertoe de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming in acht te nemen. 

Cloud Garden Natural Solutions BV draagt zorg voor passende maatregelen ter bescherming van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens. 

In het geval van vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring, of andere aan privacybescherming gerelateerde vragen, kan contact opgenomen worden via: 

info@cloudgarden.nl. 

Tevens kan er rechtstreeks contact opgenomen worden met de Functionaris voor de Gegevensbescherming via: 

info@cloudgarden.nl. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 21 april 2023. 

1. WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT 

Bij het gebruik van de website of diensten van Cloud Garden Natural Solutions BV kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt: 

voornaam, achternaam, bezorgadres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, gegevens over de activiteiten van de gebruiker van de website. 

2. DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS 

Met inachtneming van de privacywetgeving, worden de persoonsgegevens van de gebruikers uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: 

ter beschikbaarstelling van aanbod dat aansluit op de interesses van de gebruiker. 

In navolging van artikel 6 Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de verwerking van persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden de volgende grondslag: 

 • De gebruiker heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. (lid 1 sub a) De gegeven toestemming kan te allen tijde door de gebruiker worden ingetrokken. 
 • De verwerking is noodzakelijk vanwege een wettelijke verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke. (lid 1 sub c) 
 • De verwerking is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen. (lid 1 sub d) 
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde. (lid 1 sub f) De gerechtvaardigde belangen betreffen het volgende: 

voor marketing doeleinden. 

3. ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS 

Persoonsgegevens kunnen door Cloud Garden Natural Solutions BV worden verstrekt aan derden, indien dit verenigbaar is met het in deze privacyverklaring genoemde doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. De gegevens kunnen in opdracht van Cloud Garden Natural Solutions BV worden doorgegeven aan de volgende ontvangers: 

transporteurs, verkoopafdeling, clouddiensten, klantenservice. 

Persoonsgegevens worden enkel verstrekt voor de periode en omvang die noodzakelijk is voor de uitvoering van de door Cloud Garden Natural Solutions BV gegeven opdracht aan de ontvangers. 

In alle gevallen van verstrekking van persoonsgegevens aan derden, draagt Cloud Garden Natural Solutions BV er zorg voor dat de gegevens enkel voor de beoogde doeleinden worden gebruikt en overeenkomstig het wettelijk verzekerde beschermingsniveau worden bewaard. 

Cloud Garden Natural Solutions BV verkoopt de gegevens van de gebruiker nooit voor commerciële doeleinden. 

4. BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS 

De persoonsgegevens worden door Cloud Garden Natural Solutions BV niet langer gebruikt of opgeslagen dan noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen waarvoor de gegevens worden verzameld overeenkomstig deze overeenkomst. 

De bewaartermijn is in ieder geval niet langer dan: 12 maanden. 

5. RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS 

De gebruiker van de website kan op ieder moment zijn rechten uitoefenen ten aanzien van Cloud Garden Natural Solutions BV. 

De gebruiker kan zijn verzoek tot de uitoefening van één of meer van zijn rechten kenbaar maken aan Cloud Garden Natural Solutions BV middels één van de in deze privacyverklaring genoemde contactgegevens van Cloud Garden Natural Solutions BV of van de Functionaris Gegevensbescherming. 

Cloud Garden Natural Solutions BV geeft gehoor aan het verzoek van de gebruiker, tenzij het verzoek ongegrond of buitensporig is. 

Cloud Garden Natural Solutions BV geeft uiterlijk binnen een maand na het verzoek reactie op het verzoek van de gebruiker, ook wanneer geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek. 

De reactie op het verzoek dient duidelijk te zijn voor de gebruiker, en dient schriftelijk of via andere (elektronische) middelen te worden verstrekt aan de gebruiker. 

a. Recht op informatie over de verwerkingen 

De gebruiker van de website heeft het recht op een duidelijke en transparante uitleg over de gegevensverwerking. 

Middels deze privacyverklaring verstrekt Cloud Garden Natural Solutions BV informatie over de bron van de gegevens, de gegevensontvanger(s), de doelstellingen, noodzakelijkheid en grondslag van de gegevensverwerking, de waarborgen voor gegevensbescherming, de bewaartermijn, de contactgegevens voor klachten, de rechten van de gebruiker. 

b. Recht van inzage 

De gebruiker van de website heeft het recht om, met redelijke tussenpozen, zijn persoonsgegevens die zijn verzameld in te zien. 

Cloud Garden Natural Solutions BV verstrekt de gebruiker, indien hierom is verzocht, inzage in een overzicht met in ieder geval de volgende gegevens met betrekking tot de gebruiker: 

 • de doelstellingen voor de gegevensverwerking; 
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt; 
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden doorgegeven; 
 • de bewaartermijn van de persoonsgegevens; 
 • het recht op wijziging, verwijdering, beperking, of bezwaar; 
 • het recht om een klacht in te dienen. 

Wanneer de gebruiker verzoekt tot inzage in zijn verzamelde persoonsgegevens, wordt voordat inzage wordt gegeven, de identiteit van de gebruiker vastgesteld door Cloud Garden Natural Solutions BV. 

Indien een kopie van de gegevens wordt verstrekt aan de gebruiker, worden voor de verstrekking van de kopie geen kosten in rekening gebracht, tenzij de gebruiker meerdere kopieën wil ontvangen en hier op basis van administratieve kosten een redelijke vergoeding voor gevraagd kan worden. 

De kopie wordt schriftelijk aangeboden, waaronder begrepen in elektronische vorm. 

Indien de gebruiker het verzoek tot inzage elektronisch indient, wordt de kopie van de gegevens eveneens middels elektronische vorm verstrekt, tenzij de gebruiker anders verzoekt. 

Een kopie van de persoonsgegevens wordt binnen een maand na het verzoek aan de gebruiker verstrekt. 

c. Recht op rectificatie 

De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen indien deze niet accuraat zijn. 

Indien de gebruiker niet de mogelijkheid heeft om zijn persoonsgegevens zelf te corrigeren of aan te vullen, kan de gebruiker Cloud Garden Natural Solutions BV opdragen zijn persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen. 

Cloud Garden Natural Solutions BV brengt alle ontvangers van de persoonsgegevens op de hoogte van de gewijzigde gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vergt in verhouding tot de belangen van de gebruiker. Cloud Garden Natural Solutions BV verstrekt de gebruiker informatie over deze ontvangers indien de gebruiker hierom verzoekt. 

d. Recht op gegevenswissing 

De gebruiker van de website heeft het recht om zijn verzamelde persoonsgegevens door Cloud Garden Natural Solutions BV te laten wissen, indien sprake is van één van 5/7 

de in artikel 17, lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties. 

Tevens heeft de gebruiker het recht om 'vergeten te worden' indien Cloud Garden Natural Solutions BV persoonsgegevens van de gebruiker openbaar heeft gemaakt en de gebruiker verzoekt om uitwissing van zijn gegevens. Cloud Garden Natural Solutions BV dient in dit geval de nodige maatregelen te nemen om andere verwerkingsverantwoordelijken op de hoogte te brengen dat de gebruiker zijn persoonsgegevens of enig kopie hiervan wil uitwissen. 

Er hoeft geen gehoor te worden gegeven aan een verzoek tot uitwissing van persoonsgegevens indien de verwerking van de gegevens nodig is voor één van de in artikel 17, lid 3 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde redenen. 

e. Recht op beperking van de verwerking 

De gebruiker van de website heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken indien sprake is van één van de in artikel 18, lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties. 

In het geval van de uitoefening van de beperking van de persoonsgegevensverwerking mogen de gegevens enkel worden verwerkt: 

 • met de toestemming van de gebruiker; 
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; 
 • ter bescherming van de rechten van derden of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of een lidstaat. 

Cloud Garden Natural Solutions BV brengt alle ontvangers van de persoonsgegevens op de hoogte van de beperking van de gegevensverwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vergt in verhouding tot de belangen van de gebruiker. Cloud Garden Natural Solutions BV verstrekt de gebruiker informatie over deze ontvangers indien de gebruiker hierom verzoekt. 

f. Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te verkrijgen van Cloud Garden Natural Solutions BV in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder dat Cloud Garden Natural Solutions BV hem hierbij hindert, indien sprake is van één van de in artikel 20, lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties. 

Indien de gebruiker zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefent, heeft de gebruiker tevens het recht dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgestuurd, tenzij dit technisch niet mogelijk is. 

De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid laat het recht tot gegevenswissing onverlet. Dat recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Cloud Garden Natural Solutions BV opgedragen is. 

De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van derden. 

g. Recht van bezwaar 

De gebruiker van de website heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken, vanwege zijn specifieke situatie, tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door Cloud Garden Natural Solutions BV. 

In bovenstaand geval zal Cloud Garden Natural Solutions BV staken met de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker, tenzij Cloud Garden Natural Solutions BV dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de gebruiker, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

Bij verwerking van de persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, heeft de gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. 

Indien de gebruiker bezwaar maakt tegen gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing, worden de gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt. 

h. Klachtrecht 

De gebruiker van de website heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Cloud Garden Natural Solutions BV bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Zowel klachten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker, als klachten met betrekking tot onjuiste naleving van de toepasselijke wetgeving kunnen worden ingediend. 

De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland aangesteld voor het houden van toezicht op persoonsgegevensverwerking. Informatie met betrekking tot de Autoriteit Persoonsgegevens kan gevonden worden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. 

6. HET GEBRUIK VAN COOKIES 

Cloud Garden Natural Solutions BV maakt gebruik van cookies. 

Cookies zijn kleine hoeveelheden data die op de browser van de gebruiker worden geplaatst op het moment dat de gebruiker de website bezoekt, en bij een volgend bezoek van de gebruiker naar de server van de website teruggestuurd worden. 

Door het plaatsen van cookies kunnen gebruikers van elkaar worden onderscheiden en bij een nieuw bezoek aan de website kunnen de gebruikers worden herkend. Hierdoor kan het gebruik van de gebruiker van de website bijgehouden worden. 

Het plaatsen van cookies dient ter verbetering van de prestaties en het functioneren van de website. 

Voor meer informatie over het gebruik van cookies, kan geraadpleegd worden: 

onder het kopje cookieverklaring, onderaan de website. 

7. WIJZIGING VAN DE PRIVACYVERKLARING 

Deze privacyverklaring kan in verband met nieuwe ontwikkelingen van de website of een aanpassing van de wettelijke verplichtingen gewijzigd worden. 

De meest recente versie van de privacyverklaring kan geraadpleegd worden op de website. Hierbij staat de laatste wijzigingsdatum vermeld. 

 COOKIEVERKLARING 

Cloud Garden Natural Solutions BV 

Cloud Garden Natural Solutions BV is de verantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking, zoals omschreven in deze cookieverklaring. 

Postadres: Baekelandstraat 3, 8013 ND, Zwolle E-mailadres: info@cloudgarden.nl Telefoonnummer: +31 38 773 00 75 KvK-nummer: 77603087 Btw-nummer: NL8610.61.391B01 

Cookieverklaring voor gebruik van data in Google Analytics en Lead Generator. 

Cloud Garden Natural Solutions BV maakt gebruik van cookies. 

Cookies zijn kleine hoeveelheden data die op de browser van de gebruiker worden geplaatst op het moment dat de gebruiker de website bezoekt, en bij een volgend bezoek van de gebruiker naar de server van de website teruggestuurd worden. 

Door het plaatsen van cookies kunnen gebruikers van elkaar worden onderscheiden en bij een nieuw bezoek aan de website kunnen de gebruikers worden herkend. Hierdoor kan het gebruik van de gebruiker van de website bijgehouden worden. 

Het plaatsen van cookies dient ter verbetering van de prestaties en het functioneren van de website. 

Google Analytics 

Wij maken gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website. Google Analytics plaatst cookies op uw computer om ons te helpen analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd, inclusief uw IP-adres, wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om ons te helpen bij het evalueren van het gebruik van onze website, het genereren van rapporten over website-activiteit en het bieden van andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden verstrekken indien zij hiertoe wettelijk verplicht zijn of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. 

U kunt het gebruik van cookies voor Google Analytics uitschakelen door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te downloaden en te installeren. Meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics vindt u op de website van Google. 

Lead Generator 

Wij maken gebruik van een lead generator op onze website om informatie van gebruikers te verzamelen die geïnteresseerd zijn in onze producten of diensten. De lead generator plaatst cookies op uw computer om informatie te verzamelen over uw

gebruik van de website en om u te helpen bij het invullen van het leadformulier. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd, wordt opgeslagen op onze servers en wordt alleen gebruikt om u te voorzien van informatie over onze producten of diensten en om u op de hoogte te houden van updates en aanbiedingen. 

U kunt het gebruik van cookies voor onze lead generator uitschakelen door uw browserinstellingen aan te passen. Houd er echter rekening mee dat het uitschakelen van cookies mogelijk uw gebruikerservaring op onze website beïnvloedt en dat sommige functies mogelijk niet correct werken. 

Meer informatie 

Als u meer informatie wilt over het gebruik van cookies op onze website, neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag verder. 

E-mailadres: info@cloudgarden.nl Telefoonnummer: +31 38 773 00 75